එම්බොසින් සිලිකන් ආචරණය

සිලිකන් එම්බොසින් කිරීම

ටී-ෂර්ට්/රෙදි/සිලිකොන් තීන්ත එම්බෝස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය, සිලිකොන් එම්බොසින් යන්ත්‍රය සඳහා සිලිකොන් තීන්ත, 3D රෙදි එම්බොසින් යන්ත්‍ර ක්‍රියාවලි කේත අංකය සඳහා එම්බොසින් සිලිකොන් තීන්ත: XG-360KY-55 &උත්ප්රේරක XG-360BH XG-360KY-65&උත්ප්රේරක XG-360BH1 දැල් අංකය 80-120 (32-48ටී) 1st embossing සිලිකොන් තීන්ත මිශ්ර කිරීම: Embossing silicone ink XG-360KY-55/XG-360KY-65 :  50G Embossing silicone catalyst XG-360BH/XG-360BH1:   5G (mixing ratio 10%) Silicone thinner: not necessary 2nd Printing mixing silicone...