ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත

ටේප් සහ ලණු ඉඟි සඳහා ජලය මත පදනම් වූ ගිල්වීමේ මුද්‍රණය

ලණු සඳහා තීන්ත ගිල්වීම & ටේප්, Shoelace Dipping Ink Tips Dipp කිරීමට වර්ණ බලපෑම 2-4 වාර:  Dipping ink XGF-5338/5338C 100G (5338සී අමාරු අතට දැනෙනවා)  වර්ණ වර්ණක 2-4G 2-4% Fixer XGF-313 1-2G 1-2% පිරිපහදු කළ ජලය 5-20G 5-20% අවශ්‍ය නම් Glossy Dipping Ink XGF-110L 1 වරක් ගිල්වීමට වර්ණයෙන් පසුව දිලිසෙන බලපෑමක්: Glossy Dipping Ink XGF-110L 100G Fixer XGF-313 1-2G 1-2% පිරිපහදු කළ ජලය 5-20G 5-20% මැට් ගිල්වීමට මැට් බලපෑමක් අවශ්‍ය නම්...