මා ගැන

belinda liu-textile pirnting silicone ink

බෙලින්ඩා ලියු

මුද්‍රණ සිලිකොන් තාක්ෂණික සහාය

බෙලින්ඩා ලියු, මුද්‍රණ සිලිකොන් තීන්ත විශේෂඥයෙක්.
XG ළඟ වැඩ කරයි & Yirun සිලිකන්.

Welcome to contact me to discusss about the printing silicone ink and techniques.


මාව අනුගමනය කරන්න